• รหัส :
 • MM0042

 • ผู้แต่ง :
 • လူထုဦးလှ

เรื่องย่อ :

กาลครั้งหนึ่งมีหัวขโมยสองคนเป็นเพื่อนกัน “ต่องด่วย” และ ต่องมอง” ทั้งคู่มักจะขโมยทรัพย์สมบัติจากบ้านเศรษฐีและไล่แจกคนจน คืนหนึ่งลูกของเศรษฐีก็ร้องไม่หยุด ไม่ว่าจะหลอกล่อด้วยชื่อสัตว์ใดก็ตาม ก็ไม่สามารถทำให้กลัวจนหยุดร้องไปได้ จนผู้เป็นแม่ได้หลอกว่าหัวขโมย ต่องด่วยและต่องมามาแล้ว จึงได้กลัวและหยุดร้องไห้ไป ด้วยที่บ้านของเศรษฐีคนนั้นหลอกล่อเด็กก็เกิดความคิดกลัวต่องด่วยและต่องมองขึ้นมา ต่องด่วยและต่องมองก็จ้องจะขโมยวัวจากบ้านของเศรษฐีในคืนนั้นเช่นกัน พวกเขามีวิธีเลือกวัวที่หน้ากลมๆเพราะเชื่อว่านั้นคือวัวที่ตัวอ้วนใหญ่ แล้วต่องด่วยก็ได้เข้าไปจับมือใต้ถุนบ้านโดยมีต่องมองรออยู่ข้างนอก ด้วยความเข้าใจผิดต่องด่วยได้เลือกจับเสือที่หน้ากลมเหมือนวัวออกไป ต่องมองได้ใช้เชือกจูงเสือที่คิดว่าเป็นวัวออกไป ด้วยความเกรงกลัวในชื่อของหัวขโมยเสือก็ยอมตามไปแต่โดยดี เมื่อออกจากบ้านเศรษฐีต่องมองเป็นผู้รั้งท้าย ต่องด่วยเป็นคนจูงเสือนำหน้า เมื่อทั้งสองผ่านที่ที่มีสว่างต่องมองก็ได้เห็นว่าวัวที่พกเขาขโมยมาเป็นเสือ ก็ได้วิ่งหนีไป ต่องด่วยเมื่อไม่ได้ยินเพื่อนก็หันมามอง จึงเห็นว่าวัวเป็นเสือ ด้วยความตกใจเขาได้วิ่งจูงเสือไปยังต้นมะเดื่อต้นหนึ่ง และได้เหยียบเสือปีนขึ้นต้อมะเดื่อไป บนต้นมะเดื่อมีรังหมี ด้วยความตกใจหมีก็ได้ถามว่าต่องมองเป็นใคร เมื่อต่องมองตอบว่าเขามีอาชีพหากินกลางคืน ก็คิดว่าเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืน จึงขอคลำหางของต่องมอง ต่องมองไม่มีหางจึงยื่นดาบที่เขาพกมาให้จับ มือก็คิดว่าเป็นหางก็เลยจับ มีดได้บาดมือหมี หมีได้ตกใจและปีนลงจากต้นไม้ ฝั่งเสือที่ถุกล่ามอยู่ได้ต้นไม้ได้ยินดังนั้นก็ยิ่งตกใจดิ้นพล่านไปโดนต้นมะเดื่อไหวเอนไปมาและได้หลุดจากเชือกและวิ่งหนีไป จากนั้นเป็นต้นมา ต้นมะเดื่อก็มีลักษณะโค้งงอตามการดิ้นของเสือ หมีก็เลยมีมือเป็นแฉกตามรอยบาดของมีด เมื่อทั้งต่องมองและต่องด่วยมาพบกันก็เล่าเรื่องราวต่างให้กันและกันฟัง และได้เลิกอาชีพหัวขโมยไปทำไร่ทำสวนตามปกติ

 • คำสำคัญ :
 • หัวขโมย,ต่องด่วย,ต่องหม่อง, ต้นมะเดื่อ

 • ตัวละคร :
 • เศรษฐี,หมี,เสือ,ต่องด่วน,ต่องหม่อง

 • คำสอนในนิทาน :
 • การดำรงตนให้มีสติรอบคอบ

   • พฤติกรรม :
   • เรื่องราว :
   • วัตถุ :ดาบ, ต้นมะเดื่อ
 • สถานที่ :
   • เวอร์ชั่น :
   • รวมนิทานหลายเรื่อง :
   • ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มอื่น :ပလောင်ပုံပြင်များ ဒုတိယတွဲ
   • เนื้อหาเหมือนกับนิทาน :
   • เนื้อหาเหมือนกันนิทาน(เรื่องเดียวกัน) แต่อยู่ในรูปแบบอื่น :
   • นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น :
 • ประเทศ :
 • MM

 • ภาษา :
 • MM

 • ประเภทเนื้อหา :
 • TEXT

 • ประเภท :
 • TEXT

 • ปีที่เผยแพร่ :
 • ลิขสิทธิ์ :
 • ประเภทนิทาน :
 • นิทานอธิบายเหตุ

นิทานที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับนิทานเรื่องอื่น